Pirkimo taisyklės

 • Sąvokos

  Taisyklės - šios prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje Masiulioknygynas.lt  taisyklės.

  Pardavėjas - UAB  " J. Masiulio knygynas", juridinio asmens kodas 148168546, PVM mokėtojo  kodas LT 481685419, registracijos adresas Respublikos g. 21, Panevėžys.

  Parduotuvė - elektroninė parduotuvė Masiulioknygynas.lt.

  Pirkėjas - juridinis ar fizinis asmuo, LR įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius arba šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

  Asmens duomenys -  Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, lytis.

   

  1. Bendrosios nuostatos.

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę  ir tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Jei po Taisyklių papildymi ir pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

  1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

  1.4. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio " Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku".

  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

  1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jei jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar  su jomis nesutinka.

  2. Asmens duomenų apsauga

  2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  2.6. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

  2.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti  su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

  • susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis.
  • bet kuriuo metu uždrausti savo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus,  kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.
  • reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti,  kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą  el. paštu info@jmk.lt.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

  3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

  3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

  3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai


  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  4.5. Pardavėjas turi  teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.

  4.6. Parduotuvė turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių  atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.


  5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai


  5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

  5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

  5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

  5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas gaus sugeneruotą mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal šiuos rekvizitus:

  Gavėjas: UAB "J. Masiulio knygynas"

  Gavėjo sąskaita: LT

  Gavėjo kodas:

  Gavėjo bankas:

  Mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį

  5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

  5.4.3. Banko kortele internetu.

  5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  5.6. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo elektroninį paštą išsiunčiama išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą išsiunčiama PVM sąskaita faktūra.

  6. Prekių pristatymas

  6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). Visą aktualią  informaciją (durų kodas, Juridinio asmens darbo valandos ir t.t) Pirkėjas privalo pateikti skiltyje "Pastaba kurjeriui"

  6.4.  Įsigijęs prekę elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas ją gali atsiimti knygyne, esančiame Respublikos g. 21, Panevėžyje, kai gauna elektroninį laišką, kad užsakymas paruoštas atsiėmimui knygyno darbo valandomis.Atvykus atsiimti prekių, Pirkėjas turi pateikti Užsakymo dokumentą ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. 

  6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  6.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  6.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

  7. Prekių kokybės, garantijos

  7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  8. Prekių grąžinimas ir keitimas.


  8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“  Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

  8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

  8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  8.3.1. grąžinama prekė turi būti  tvarkingoje pakuotėje;
  8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

  8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

  8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą per 14 darbo dienų.

  8.7. Jei grąžinamos nekokybiškos prekės ( pvz. turinčios spaudos defektus), už jų siuntimą sumoka elektroninė parduotuvė.

  8.8. Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei siunta turi pažeidimų,  reikia apie tai pasakyti kurjeriui, siuntos pristatymo dokumente pažymėti, kad  pakuotė turi pažeidimų ir užpildyti  Pakuotės pažeidimų aktą, patikrinti pakuotės viduje esančias prekesir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuoti nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos  grąžinimo procedūrai.

  9. Šalių atsakomybė

  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

  9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Taip pat pardavėjas neatsako už knygų turinį, redagavimo, vertimo klaidas bei kokybę, šiais atvejais  atsakomybė tenka  knygų  leidėjui.

  9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  10. Rinkodara ir informacija

  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

  10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

  10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

  10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  10.6. Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent  Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

  11. Baigiamosios nuostatos

  11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

  11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

   

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Informacija

  Naujienlaiškio prenumerata

  Prenumeruoti