Kvapni kortelė Išpildytos svajonės

 • Kvapni kortelė Išpildytos svajonės

  Kaina 6.40 
  Šią prekę turime sandėlyje.
  Į krepšelį 
  Gamintojas
  Grafus
 • Sudėtis: Juodosios vyšnios

  Medžiaga: ąžuolo lukštas

  Kvpia iki: 4-5 savaičių.

  NAUDOJIMAS: ąžuoloo lukšto aromatinė kortelė skirta naudoti patalpose, spintoje, autombilyje ir pan.

  SAUGUMO INFORMACIJA:

  Sudėtyje yra: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onas; kumarinas; lilacetatas; d-limonenas (d-limonitas); (etoksimetoksi)ciklododekanas; 3-(4-tret- butilfenil)propionaldehidas; 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehidas; cinamono aldehidas; pin-2(3)-enas; eugenolis; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas.

  ATSARGIAI. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. 

  Svoris:35g.  

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Informacija

  Naujienlaiškio prenumerata

  Prenumeruoti