Linksmieji uždavinukai

 • Linksmieji uždavinukai

  Kaina 2.13 
  Šią prekę turime sandėlyje.
  Į krepšelį 

   

  Gamintojas
  Presvika
 • Šis lei­di­nys pa­dės vai­kams iš­mok­ti spręs­ti ne­su­dė­tin­gus su­dė­ties ir at­im­ties, taip pat lo­gi­nius už­da­vi­nius. Vai­kai su­ži­nos, kad kiek­vie­nas už­da­vi­nys tu­ri šias da­lis: są­ly­gą, klau­si­mą, spren­di­mą ir at­sa­ky­mą.

  Kiek­vie­no pus­la­pio apa­čio­je jie su­ras ma­te­ma­ti­nę gran­di­nę, ku­ri pa­dės tre­ni­ruo­tis at­lie­kant arit­me­ti­nius veiks­mus. Ap­ve­džio­da­mas ge­o­met­ri­nės fi­gū­ras kiek­vie­no la­po apa­čio­je, vai­kas grei­čiau iš­moks orien­tuo­tis erd­vė­je ir po­pie­riaus la­pe.

  Vai­kas ga­li nu­spal­vin­ti pa­veiks­lė­lius. Ver­tė­tų pri­min­ti jam, kad spal­vin­tų ne­sku­bant, ne­už­ei­nant už pa­veiks­lė­lio kon­tū­ro.  

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Informacija

  Naujienlaiškio prenumerata

  Prenumeruoti